top of page

Brukervilkår

Sist oppdatert: 13.03.2023

Vilkår for bruk av solcellevelgeren.no

 • Ved å benytte deg av solcellevelgeren.no aksepterer du de nåværende betingelsene for bruk.

 

Slik fungerer solcellevelgeren.no

 • 2.1 Solcellevelgeren.no er en gratis tjeneste som setter brukere i kontakt med utvalgte solcelleleverandører.

 • 2.2 Ved å fylle ut skjemaet på Solcellevelgeren.no, informerer du firmaene om dine behov. Deretter vil du motta tilbud fra opptil tre firmaer.

 • 2.3 Kort tid etter at du har sendt inn skjemaet, vil du motta en bekreftelse på e-post fra solcellevelgeren.no. Den inneholder blant annet navnet på de tre utvalgte leverandørene som vil kontakte deg. Med mindre noe annet er avtalt, blir du kontaktet på telefon, e-post eller SMS, uavhengig av reservasjonsregisteret. Heretter foregår kontakten direkte mellom deg og solcelle leverandørene.

 • 2.4 Ønsker du at din henvendelse blir strøket eller slettet fra tjenesten, kontakter du oss via kontakt skjema.

 • 2.5 Dersom det ikke er mulig å innhente tilbud fra tre leverandører, vil det framgå tydelig i bekreftelsen du mottar. Er det kun én leverandør som kan levere etter dine ønsker, vil dette bli presisert.

Bruk av solcellevelgeren.no

 • 3.1 Det er ikke tillatt å utgi seg for å ha noen tilknytning til solcellevelgeren.no, eller våre samarbeidspartnere, verken for offentligheten eller konkrete mottakere, uten grunnlag. Alle leverandører som samarbeider med oss, har underskrevet skriftlige avtaler.

 • 3.2 Det er ikke tillatt å tilegne seg, eller forsøke å tilegne seg, ikke-offentlige deler av solcellevelgeren.no. Det er heller ikke lov å tilegne seg andre brukeres opplysninger, for eksempel ved hacking.

 • 3.3 Det er ikke tillatt å bruke, eller forsøke å bruke, solcellevelgeren.no til spredning av virus, «trojanske hester», eller annen skadelig kode beregnet til å tilegne seg og/eller kopiere andre brukeres opplysninger eller øvrige ikke-offentlige opplysninger.

 • 3.4 Det er ikke tillatt å negativt påvirke andre brukeres mulighet til å benytte seg av solcellevelgeren.

 • 3.5 Det er ikke tillatt å utgi seg for å være en annen fysisk person, eller uberettiget late som om man handler på vegne av andre fysiske eller juridiske personer.

 • 3.6 Ved mistanke om handlinger som strider med god skikk, for eksempel ved falske eller villedende henvendelser, kan solcellevelgeren.no sperre tjenesten for den brukeren det gjelder.

Bruk av Solcellevelgeren.no

 • 4.1 Solcellevelgeren.no er kun involvert i å opprette kontakt mellom brukerne og leverandørene. Solcellevelgeren.no er dermed ikke involvert i utarbeidelsen av tilbudene, eller de ytelser tilbudene gjelder.

 • 4.2 solcelleleverandørene er uavhengige av solcellevelgeren.no, og vi kan ikke garantere at de relevante leverandørene faktisk kontakter kunden med tilbud.

 • 4.3 Bruken av solcellevelgeren.no skjer på eget ansvar. Avtaler inngått mellom kunde og leverandør, og innholdet i dem, er irrelevante for solcellevelgeren.no. solcellevelgeren.no har ikke ansvar for gjennomføringen, kvaliteten, eller lovligheten av avtalen, eller avtalens egnethet til det aktuelle formål. Solcellevelgeren.no har heller ikke ansvar for overholdelse av avtalt leveringstid, eller eventuelle tap brukeren måtte lide som følge av avtalen med leverandør, eller feil begått av denne. Solcellevelgeren.no tilstreber imidlertid å kun samarbeide med seriøse og pålitelige aktører. Samtidig ekskluderes leverandører som ikke følger opp inngåtte avtaler, eller på andre måter ikke lever opp til kravene Solcellevelgeren.no setter til kvalitet og pålitelighet.

 • 4.4 Solcellevelgeren.no samarbeider med utvalgte, uavhengige solcelleleverandører. Vi kan derfor ikke garantere at tilbudene er markedets beste eller billigste.

 • 4.5 Solcellevelgeren.no er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, dersom mangelen kan tilskrives force majeure. Forhold utenfor solcellevelgeren.no’s kontroll, og som Solcellevelgeren.no ikke kunne har forutsett ved avtalens inngåelse, anses som force majeure. Ansvarsfraskrivelsen består, så lenge de uforutsette hendelsene består. Eksempler på force majeure er naturkatastrofer eller usedvanlige naturforhold, terror, brann, oversvømmelse, hærverk, arbeidskonflikter, alminnelig vareknapphet, valuta- eller importrestriksjoner, eller utbrudd av en smittsom sykdom i et slikt omfang at det påvirker solcellevelgeren.no’s muligheter til å oppfylle sine forpliktelser. Dette gjelder også mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjeparter.

 • 4.6 Solcellevelgeren.no er ikke ansvarlig på vegne av brukeren eller leverandøren, for de skatte- og avgiftsmessige forhold som måtte oppstå ved bruk av solcellevelgeren.no. Dette gjelder skatt, moms og/eller andre avgifter i forbindelse med leverandørens ytelser og kundens betaling.

Immaterielle rettigheter

 • 5.1 Samtlige immaterielle rettigheter relaterer seg til solcellevelgeren.no og tjenestens eier, Entail Media. Herunder – men ikke bergrenset til – navnene «solcellevelgeren.no» og «Entailmedia», internettdomenet «solcellevelgeren.no», varemerker i form av figur- og ordmerker, opphavsrett til materiale på hjemmesiden med mer. Disse tilhører Entail Media. Benyttelsen av solcellevelgeren.no berettiger ikke brukere eller tredjeparter til noen form for kommersiell bruk av disse immaterielle rettighetene.

 • 5.2 Benyttelsen av solcellevelgeren.no gir heller ingen lisens til bruk av tredjeparters (inkludert leverandørenes) immaterielle rettigheter, herunder – men ikke begrenset til – opphavsrettigheter, varemerker og designrettigheter. solcellevelgeren.no er ikke ansvarlig for uberettiget bruk av disse.

Kommunikasjon

 • 6.1 All kommunikasjon med solcellevelgeren.no skjer elektronisk.

 • 6.2 Ved benyttelsen av solcellevelgeren.no blir ikke brukere meldt opp på nyhetsbrev.

 • 6.3 Dersom det oppdages feil i oppgitt kontaktinformasjon har Entail Media og selskapets samarbeidspartnere, med hjemmel i samtykket tidligere gitt av brukeren, mulighet til å endre kontaktinformasjonen basert på offentlig tilgjengelig informasjon om brukeren.

Personvern og persondata

 • 7.1 Bruk av solcellevelgeren.no er underlagt lover og regler om personvern, og solcellevelgeren.no følger personvernforordningen (GDPR).

 • 7.2 Opplysninger gitt i skjemaet brukes ikke til annet enn en videresendelse til relevante solcelleleverandører, med det formål å innhente tilbud.

Endringer

 • 8.1 Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid og uten forvarsel, gjøre endringer i brukervilkårene på solcellevelgeren.no. Fortsatt bruk av solcellevelgeren.no etter slike endringer er å betrakte som et samtykke til de endrede vilkårene.

 • 8.2 Siste tidspunkt for oppdatering av brukervilkårene fremgår øverst på denne siden.

Lovvalg og tvister

 • 9.1 Bruk av solcellevelgeren.no og enhver tvist som måtte oppstå som følge av dette, er underlagt norsk lov.

 • 9.2 Tvister som måtte oppstå ved bruk av solcellevelgeren.no skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan tvisten bringes inn for for domstolene. Sør-Rogaland tingrett er avtalt verneting.

bottom of page